Polityka Prywatności Instagram

POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTA
„SMAKOWE PASJE” W SERWISIE INSTAGRAM.COM

§ 1 | Dlaczego ta polityka prywatności naszego Konta jest konieczna

W przypadku odwiedzin naszego Konta, polubienia naszego posta, dodania komentarza lub rozpoczęcia obserwowania stajemy się obok
usługodawcy serwisu Instagram administratorem udostępnionych nam przy tej okazji danych osobowych. Mając to na uwadze i w związku z
art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO lub Rozporządzenie RODO) przekazujemy Państwu poniżej
informacje w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione nam przez Państwa oraz usługodawcę serwisu
Instagram w trakcie korzystania z naszego konta SMAKOWEPASJE w serwisie Instagram (dalej: Konto).
Niniejsza polityka prywatności dotyczy Konta „SMAKOWEPASJE” w serwisie Instagram.com oraz danych osobowych osób korzystających z
Konta i przetwarzanych za jego pośrednictwem przez administratora Konta.
Korzystanie z naszego Konta i tym samym związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Konta jest dobrowolne.
Przetwarzanie w takim wypadku danych osobowych przez Administratora opiera się na zasadzie dobrowolności. W szczególnych
przypadkach określonych przepisami prawa przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności
zabezpieczenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 | Administrator Konta i administrator danych osobowych przetwarzanych za jego pośrednictwem

Administratorem Konta oraz jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Konta zgodnie i w
zakresie określonym niniejszą polityką prywatności jest przez spółkę FINASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Mikołowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Krakowska 56, 43-190 Mikołów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197196; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł;
NIP 6351624054, REGON 276818241, adres poczty elektronicznej: sklep@smakowepasje.pl, numer telefonu: +48 731 100 630 zwany dalej:
(Administrator).
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy: poprzez e-mail: sklep@smakowepasje.pl;
tel. +48 731100630 oraz korespondencyjnie pod adresem ul. Krakowska 56 43-190 Mikołów.

§ 3 | Czy tylko my przetwarzamy Państwa dane podczas korzystania z naszego Konta?

Korzystając z serwisu Instagram, w tym także z naszego Konta, administratorem Państwa danych osobowych staje się także usługodawca
serwisu – Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) (dalej: Właściciel Serwisu Instagram
lub Meta Platforms Ireland), który przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z regulaminem serwisu (https://help.instagram.com/
5 8 1 0 6 6 1 6 5 5 8 1 8 7 0 ) , z a s a d a m i d o t y c z ą c y m i d a n y c h ( htt ps://help.instagram.com/519522125107875/?
helpref=hc_fnav&bc[0]=Pomoc%20dotycz%C4%85ca%20Instagramu&bc[1]=Centrum%20prywatno%C5%9Bci%20i%20bezpiecze%C5%84st
wa) oraz zasadami korzystania z plików cookie (https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.). Jest to o tyle istotne, że
dokumenty te regulują m.in. zasady udostępniania nam Państwa danych przez Meta Platforms Ireland oraz zasady ich przetwarzania w
ramach serwisu Instagram.

§ 4 | Cel, podstawa i okres przetwarzania danych na Koncie przez Administratora

Administrator może przetwarzać dane osobowe osób korzystających z Konta w następujących celach i na następujących podstawach:
1) prowadzenia Konta w serwisie Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland, w tym
informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania Administratora, jego marki, produktów lub usług,
budowania i utrzymania społeczności z nimi związanej oraz komunikacji z użytkownikami serwisu Instagram za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (m.in. komentarze, polubienia, wiadomości) | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1
lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego
produktów i usług oraz dążeniu do ich sprzedaży i promocji;
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego produktów i usług oraz dążeniu do ich
sprzedaży i promocji;
3) prowadzenia statystyk i analizy korzystania z Konta przez odwiedzających Konto korzystając z funkcji udostępnianych przez Meta
Platforms Ireland | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na
prowadzeniu statystyk i analizie ruchu na Konta celem analizy statystyk i sposobu korzystania z Konta;
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora;
5) dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody i przez czas do wycofania zgody | Podstawa prawna to artykuł 6 ust. 1 lit a. RODO;
6) dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa | Podstawa prawna to z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO.

Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od celu i podstawy ich przetwarzania i przedstawia się następująco:
1) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu złożenia
skutecznego sprzeciwu lub ustania tego interesu – np. (1) dane przetwarzane w celu prowadzenia Konta będą przetwarzane do
czasu zaprzestania przez Państwa korzystania z naszego Konta (np. zaprzestania obserwowania, usunięcia komentarza); (2) dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia
tych roszczeń;
2) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Konta dostępne za pomocą funkcji dostarczanych przez Meta Platforms Ireland
będą przetwarzane przez Administratora przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram wynoszący 2 lata;
3) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
4) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
przechowanie danych;

§ 5 | Kategorie przetwarzanych danych osobowych na Koncie Administratora

Administrator może przetwarzać jedynie takie dane osobowe osób korzystających z Konta, które uzyska w związku z tym faktem od Meta
Platforms Ireland, z Państwa publicznego profilu w serwisie Instagram oraz ewentualnie w wyniku Państwa aktywności na Koncie – np.
poprzez dodanie komentarzy, czy przesłanie danych w ramach wiadomości do Administratora.
Mając to na uwadze Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
1) podstawowe dane identyfikacyjne (nazwa użytkownika, imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym
profilu w serwisie Instagram;
2) inne dane opublikowane przez Państwa na własnym profilu w serwisie Instagram lub udostępnione Administratorowi w wyniku
Państwa aktywności (w tym np. dane kontaktowe) i dostępne dla Administratora;
3) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób korzystających z Konta dostępne dla Administratora za pomocą udostępnianych
mu funkcji przez Meta Platforms Ireland oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland.

§ 6 | Odbiorcy danych przetwarzanych na Koncie Administratora

Administrator może przekazywać dane osobowe osób korzystających z Konta następującym podmiotom:
1) Meta Platforms Ireland na zasadach, w zakresie i zgodnie z regulaminem serwisu (https://help.instagram.com/581066165581870)
oraz zasadami dotyczącymi danych:
(https://help.instagram.com/519522125107875/?
helpref=hc_fnav&bc[0]=Pomoc%20dotycz%C4%85ca%20Instagramu&bc[1]=Centrum%20prywatno%C5%9Bci%20i%20bezpiecze%
C5%84stwa);
2) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora takim jak agencje marketingowe, bądź firmy świadczące
usługi w obszarze IT, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza polecenie
Administratora;
3) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 | Profilowanie

Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o
zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
Administrator na podstawie danych zebranych za pomocą Konta i narzędzi udostępnionych mu przez Meta Platforms Ireland w ramach
serwisu Instagram może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez
Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług w zakresie oferty handlowej
Administratora. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie
propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
w porównaniu do standardowej oferty handlowej Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy
będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i skorzystać z oferty handlowej Administratora.
Profilowanie na Koncie może polegać na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Konta np. poprzez
polubienie któregoś z postów na Koncie, udostępnienie postu znajdującego się na Koncie do swojej relacji lub skomentowaniu postu
znajdującego się na Koncie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc
jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 8 | Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:
1) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia
swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO;
2) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie
wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
4) Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z
jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub
zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5) Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez
przesłanie stosownej wiadomości w serwisie Instagram.com, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na
wstępie polityki prywatności.

§ 9 | Pliki cookie

Podczas korzystania z serwisu Instagram, w tym z naszego Konta, na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Konta (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Konto) zapisywane są
pliki cookie zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie ustanowionymi przez Meta Platforms Ireland – zasady te wraz z informacją o
pozostałych technologiach pamięci stosowanymi przez Meta Platforms Ireland dostępne są tutaj: https://help.instagram.com/
1896641480634370?ref=ig.
Pliki cookie to niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Na podstawie plików
cookie tworzone są statystyki, które mogą być udostępniane Administratorowi Konta za pomocą funkcji udostępnianej przez Meta Platforms
Ireland. Ustawienia przeglądarki internetowej lub danego urządzenia w zakresie plików cookie są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików cookie – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub
urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie
plików cookie.

§ 10 | Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator samodzielnie nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza UE/EOG).
Natomiast takie przekazywanie może mieć miejsce w związku z korzystaniem z serwisu Instagram przez Meta Platforms Ireland do Stanów
Zjednoczonych lub innych krajów poza Państwa miejscem zamieszkania, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do
celów opisanych w zasadach prywatności serwisu Instagram. Meta Platforms Ireland deklaruje, że wykorzystuje typowe klauzule umowne
zatwierdzone przez Komisję Europejską, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i
pozostałych krajów. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875

§ 11 | Postanowienia końcowe

Konto może zawierać odnośniki do innych kont oraz stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne konta i strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Konta Administratora.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnego przepisu!

Checkbox

Checkbox2

Sprawdź skrzynkę i pobierz tam eBook.